Конкурс 2023 / Call for projects 2023

 

For English please scroll down


Набират се творци – участници за VI пленер  „Докосване до природата” 2023 – конкурс по живопис

Фондация “Св. Св. Константин и Елена” обявява конкурс за творци за VI пленер „Докосване до природата” – конкурс по живопис. Събитието ще се проведе от 11 до 20 септември 2023 г. на специално обособена открита площадка в курорта Св. св. Константин и Елена.

Регламент за участие

Краен срок за кандидатстване: 16 юли 2023 г.

Тема на VI пленер „Докосване до природата” е новият облик на к.к Св. св. Константин и Елена с обновената паркова среда и с всички инфраструктурни подобрения – съвкупност от традиции, история, новаторство и модерни решения. Мисия на поредното издание на Пленера е и да покаже различна перспектива за връзката между морето, земята и хората, да популяризира изобразителното изкуство, рисувайки в реална среда и изразявайки художествената емоция в нея, черпейки идеи и вдъхновение директно от природата.

Условия и документи за участие:

Кандидатите е необходимо да представят:

заявление за кандидатстване по образец;

– творческа автобиография;

– от 5 до 10 броя снимки във формат .jpeg  на свои творби с пълно описание – заглавие, размери, техника, година на създаване.

Журито, което допуска авторите до участие, се състои от представители на организаторите, Община Варна, СБХ, както и от творци, посочени от Фондация „Св. Св. Константин и Елена“. След разглеждане на кандидатурите, комисията избира и определя участниците в шестото издание на Пленера. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

Всеки избран кадидат участва в Пленера с минимум 3 произведения.

Документация за участие в конкурса ще се приема:

– на и-мейл foundation@stconstantine.bg,

– на електронен или хартиен носител по пощата или по куриер, на адрес:

Фондация „Св. Св. Константин и Елена“

к.к. Св. св. Константин и Елена

Административна сграда

Варна 9006.

За контакти и повече информация: 0884 41 30 30

VI пленер „Докосване до природата” 2023 – конкурс по живопис се осъществява с финансовата подкрепа на Община Варна чрез Фонд “Култура” и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД“.

 


Recruiting artists – participants for VI Plein air “Touch the nature” 2023 – painting competition

Sts. Constantine and Helena Foundation announces a competition for artists for the VI Plein Air “Touch the nature” – Painting competition. The event will be held from September 11 to 20, 2023, on a specially designated outdoor area in the resort of Sts. Constantine and Helena.

RULES FOR ORGANIZATION

Deadline for acceptance of the documents: until 16th July 2023. Applications after this deadline will not be considered.

The subject of VI Plein Air “Touch the nature” is the new look of Sts. Constantine and Helena with the renewed park environment and with all the infrastructure improvements – a combination of tradition, history, innovation and modern solutions. The mission of the next edition of the Plein Air is also to show a different perspective on the relationship between the sea, land and people, to promote fine art, drawing in a real environment and expressing the artistic emotion in it, drawing ideas and inspiration directly from nature.

Terms and conditions of participation:

Applicants must submit:

sample application form;

– creative autobiography;

– from 5 to 10 photos in .jpeg format of your works with a full description – title, dimensions, technique, year of creation.

The jury, which admits the authors to participation, consists of representatives of the organizers, the Municipality of Varna, Association of Bulgarian artists, as well as artists nominated by Sts. Constantine and Helena Foundation. After considering the applications, the commission selects and determines the participants in the sixth edition of the Plein air. The decision of the jury is final and not subject to appeal.

Each selected candidate participates in the Plein air with a minimum of 3 artworks.

Documentation for participation in the competition will be accepted:

– to the e-mail foundation@stconstantine.bg

– in electronic or paper form by post or courier, to the address:

Sts. Constantine and Helena Foundation

Sts. Constantine and Helena Resort

Administrative building

Varna 9006.

For contacts and more information: 0884 41 30 30

The VI Plein air “Touch the nature” 2023 – painting competition is implemented with the financial support of the Municipality of Varna through the “Culture” Fund and “St. St. Konstantin and Elena Holding AD”.